سرنوشت کشور را به آدم های کوچک نسپاریم
68 بازدید
محل نشر: روزنامه 19دی ، ش 1372 ، 1392/3/20 و سایت آینده آنلاین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پیروامون انتخابات ریاست جمهوری دوره ی یازدهم می باشد
دانلود