قانون گریزی مدیران
67 بازدید
محل نشر: فصلنامه آیینه رشد،شماره 42 زمستان 1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موصوع مقاله در مورد قانون گریزی مدیران است
دانلود