اخلاص مدیران
64 بازدید
محل نشر: فصلنامه آیینه رشد،شماره 43 بهار 1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موصوع مقاله در مورد اخلاص مدیران است
دانلود