امام خمینی و برخورد با شیادان
62 بازدید
محل نشر: سایت بازتاب (1391/08/11) و 19 دی
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گزارشی از سیره عملی برخورد امام خمینی با آدم های فریب کار و شیاد که سه نمونه ذکر شده است