الگوی کار گزاران (2) صاحب بن عباد
32 بازدید
محل نشر: فصلنامه آیینه رشد -ش2 -زمستان 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی