الگوی کارگزاران(1) شهید رجایی
35 بازدید
محل نشر: فصلنامه آیینه رشد -ش 1 تابستان 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی