چاه مکن بهر کسی
596 بازدید
تاریخ ارائه : 12/30/2012 11:45:00 AM
موضوع: فقه و اصول

امیر مومنین علی (علیه السلام ) فرمود:

"ومن هتک حجاب اخیه انتهک عورات بیته" هر کس پرده ی آبروی دیگران بدرد،عیب ها وزشتی های خانواده اش آشکار می شود.ازظاهر حدیث چنین بر می آید که هیچ کس حق ندارد عیوب و بدی های مردم را بر ملا سازدواگر چنین کند،خودش مفتضح خواهد شد.

خوب:این در صورتی است که دیگران واقعا یک سری عیب وایراد هایی داشته باشند،اما اگراز انسان های شریف ومحترم به شمار آیند وبه دروغ مورد هتک حرمت قرار گرفته ومتهم به انواع واقسام فساد بشوند،در این صورت عذاب الهی به مراتب شدیدتر ورسواکننده تر خواهد شد.

چنانکه قرائن وشواهدتاریخی وعینی هم این حقیقت را تایید می کند ،در اوائل پیروزی انقلاب وقتی ابوالحسن بنی صدربه ریاست جمهوری دست یافت رقیبان خود را به انواع واقسام فساد مالی  متهم نمود وآیت الله شهید مظلوم بهشتی ،آیت الله خامنه ای وآیت الله هاشمی را به دروغ مثلث شوم "قدرت،ثروت ودیکتاتوری"معرفی کرد.اندکی بعد تقدیر الهی شامل حالش شد ورسوا گردید.

در حدیث دیگری آن امام حمام می فرماید:

"ومن سل سیف البغی قتل به"هر کس شمشیر ظلم وستم از غلاف بیرون کشید،خودش با همان شمشیر هلاک می شود

باز در حدیث دیگری می فرماید:

"ومن حفر بئرا لاخیه وقع فیها"هر کس چاهی کند تا برادرش بیفتد،خودش می افتد.چاه مکن بهر کسی ،اول خودت دوم کسی.